Tolsan vesiosuuskunta tiedottaa                     9/07

 

 

TONTILLA TEHTÄVÄT TYÖT

 

 

Tämä ohje on kirjoitettu ottaen huomioon, että osa kiinteistöjen omistajista haluaa tehdä osan töistä itse. Se takia ohjeessa on useita yksityiskohtia, joista ei tarvitse itse huolehtia, mikäli työt teetetään urakoitsijoilla. Ohjeen lopussa on yhteystietoja urakoitsijoista, joita käytettäessä kiinteistön omistajan ei tarvitse itse paneutua tarvittavien töiden yksityis­kohtiin, sekä mm. tietoa kunnan kanssa tehtävästä käyttökulujen laskutussopimuksesta.

 

Osuuskunnan kotisivuilta www.tolsanvesiosuuskunta.fi löytyy ajankohtaista -palsta, jäte­vesi­pumppaamon asennus- ja käyttöohjeet, tonttiliittymän periaatekuva, tietoa laskutussopimuksesta kunnan kanssa, sekä muuta hyödyllistä tietoa. 

 

 

1. Liittymismaksua vastaan tulevat materiaalit ja tehtävät työt, joista osuuskunta huolehtii:

 

Urakoitsijamme tekee tonttijohtojen sulut tontin rajalle.

Osuuskunta toimittaa jätevesipumppaamon kiinteistölle.

 

 

2. Kiinteistön omistajalle jäävät työt ja kustannukset:

 

Kiinteistön omistajan tehtäviin kuuluu jätevesipumppaamon asennus paikalleen, jätevesilinja rakennukselta pumppaamolle ja edelleen pumppaamolta tonttisululle, pumppaamon sähkölinja, sekä käyttövesilinja tonttijohdon sululta rakennukseen.

 

Jätevesipumppaamon paikalleen asennus ja siihen liittyvien jätevesiputkien sijoittaminen tontin sisällä on kiinteistön omistajan tehtävä. Pumppaamoiden toimitukset kiinteistöille alkavat näillä näkymin aikaisintaan marraskuussa, kun runkolinjojen rakentaminen on valmistunut ja ne on koekäytetty.

 

Pumppaamo on läpimitaltaan noin 60 cm putkimainen säiliö, jonka korkeus on 2,6 m. Pumppaamo asennetaan maan sisään. Pumppaamo korvaa nykyiset saostuskaivot ja/tai jätevesisäiliöt, joita ei enää uuden vesihuollon käyttöönoton jälkeen tarvita. Pumppaamon korkeus on säädettävissä tilanteen mukaan asennuksen yhteydessä (asennusohjeet löytyvät osuuskunnan kotisivuilta www.tolsanvesiosuuskunta.fi). Pumppaamoon johdetaan talosta viettoviemäri, joka tavallisesti on läpimitaltaan 110 mm (d=110 mm) muoviputki (ts. talon nykyinen viemäri). Pumppaamoon johdetaan kaikki rakennuksessa syntyvät jätevedet (ts. erilliset wc-vesien ja harmaan veden viemärit yhdistetään), mutta ns. hulevesiä (sadevesiä) ei saa johtaa jätevesipumppaamoon. Pumppaamo on suositeltavaa sijoittaa lähelle rakennusta, jolloin viettoviemärin vuotovaara pienenee. Käytännössä kannattaa ensin selvittää missä rakennuksen nykyinen viemärilinja kulkee ja mikä on tähän nähden paras sijoituspaikka pumppaamolle. Pumppaamolta lähtevä viemäriputki voi kulkea myös ylämäkeen, koska se on paineviemäri.

 

Itse pumppaamokaivon asentaminen maahan on tehtävä pumppaamotoimittajan ohjeiden mukaisin sivutäytöin ja routaeristyksin. Asennus voidaan tilata maanrakennustöiden urakoitsijalta. Pumppaamon sisälle asennetaan erikseen kuljetuksessa tuleva pumppu, jossa on valmiina kiinnityslaitteet ja pistotulpalla varustettu yhdyskaapeli. Pumpun asennuksen voi antaa LVI-urakoitsijan tehtäväksi.

 

Jätevesi johdetaan pumppaamosta tonttisululle läpimitaltaan 40 mm muovisessa paineputkessa (d=40 mm; paineluokka PN10, putkityyppi 40 PEH-10). Käyttövesi tuodaan tonttisululta rakennukseen samanlaisessa muovisessa 40 mm paineputkessa (d=40 mm, PN10, 40 PEH-10), jota on hankittava riittävä määrä kerralla siten, että jatkoliitoksia ei käytetä. Nämä putket omistajan on hankittava rautakaupasta tai LVI-urakoitsijan kautta. Pumppaamon molemmat putkiliitokset kuuluvat LVI-liikkeen tehtäviin. Maarakennusurakoitsija tai LVI-urakoitsija asentaa vesijohdon kaivantoon.

 

On hyvin suositeltavaa, että kiinteistökohtaisten vesi- ja viemäritöiden yhteydessä samaan kaivantoon asennetaan tonttisululta talon sisälle saakka varalle samanlainen läpimitaltaan vähintään 40 mm putki kestävällä vetolangalla varustettuna molemmat päät hyvin suljettuina kiinni. Putkea voidaan käyttää tulevaisuuden tarpeisiin (esim. kuituyhteyden tai taloon tulevan sähkökaapelin vetoihin, tai vesijohdon varaputkena), jolloin vältytään kaivamasta pihaa uudelleen auki.

 

On huomattava, että putket tulee asentaa routarajan alle tai putket on suojattava jäätymiseltä muulla tavalla asianmukaisesti. Vesijohtoa varten on tehtävä talon seinään tai lattiaan läpivienti (reikä) ja myös tässä on huomioitava suojaaminen jäätymiseltä. Mikäli tonttisululta tuleva vesijohto halutaan liittää nykyiseltä kaivolta talolle tulevaan vesijohtoon talon ulkopuolella, tulee nykyisen vesijohdon kunnosta ja paineluokituksesta varmistua, ja asia tulee sopia kunnan vesilaitoksen kanssa ennen ratkaisun toteuttamista. Tarkempia ohjeita asennusten yksityiskohdista löytyy pumppaamon asennus- ja käyttöohjeista sekä tonttiliittymän periaatekuvasta, jotka kumpikin löytyvät osuuskunnan kotisivuilta www.tolsanvesiosuuskunta.fi.

 

Huom. vesijohtopaine tulee olemaan 6...10 bar. Jos talon vesijohdot ovat jo vanhoja, on syytä asentaa vesimittarin jälkeen paineenalennusventtiili.

 

Osuuskunta ja Kirkkonummen kunta ovat sopineet, että vesi- ja viemäriliitännän käyttöönoton jälkeen vesimittarin lukemaan perustuvasta laskutuksesta tulee huolehtimaan Kirkkonummen kunnan vesihuoltolaitos, joka palauttaa laskuttamastaan vesi- ja jätevesimaksusta 20% osuuden osuuskunnalle. Tästä johtuen käyttövesijohdon liitännän tonttisulkuun sekä talon sisälle tulevan vesimittarin asentaa kaikissa tapauksissa Kirkkonummen kunnan vesihuoltolaitos, joka laskuttaa asennuksesta kiinteistön omistajaa. Vesihuoltolaitoksen asentajan kanssa tulee sopia asiasta ennen tontilla aloitettavia töitä. Yhteystiedot: 0400 905 881 / Rolf Manelius

tai 040 7417 186 / Mikael Cavonius. Lisäksi laskutusratkaisusta johtuen vesihuoltoon liittyvän kiinteistön tulee tehdä vesihuollon käyttöä koskeva laskutussopimus kunnan kanssa. Tästä on tarkempi selostus tuonnempana.

 

Pumppaamolle on tuotava talon sähköjakokeskukselta maakaapeli MCMK 4 x 1,5 + 1,5S (tai MCMK 4 x 2,5 + 2,5S) ja keskukseen tarvitaan kaksi 10A sulaketta. Lisäksi myös kiinteissä asennuksissa on suositeltavaa käyttää vikavirtasuojaa talon sähköjakokeskuksessa (vikavirtasuoja on tämän tyyppisissä asennuksissa pakollinen otettaessa sähkö pistorasian kautta). Pumppaamon mahdollisen vikatilanteen kertovan hälytyksen ilmaisin ei sisälly pumppaamotoimitukseen. Ilmaisin on yksinkertaisimmillaan merkkivalo tai valon ja summerin yhdistelmä, ja se tulee asentaa talossa paikkaan, jossa mahdollinen hälytys helposti havaitaan. Pumppaamon toimittajan tarjoama malli on hinnaltaan 45 € + ALV. Osuuskunta selvittää erilaisia ilmaisinvaihtoehtoja ja tiedottaa niistä myöhemmin erikseen. Asennukset on tilattava pätevältä sähköasentajalta, joka osaa valita oikeat laitteet ja kaapelin. Pumppaamon ohjauskeskus on sijoitettu pumppaamon kannessa olevaan tilaan. Kiinteistö voi halutessaan tilata osuuskunnan kautta lisävarusteena tolpan ja kotelon ohjauskeskusta varten hintaan 180 €, jolloin ohjauskeskus tulee pumppaamon ulkopuolelle. Tällainen ratkaisu on tarpeen, jos pumppaamo sijaitsee paikassa, jossa se voi olla vaarassa jäädä veden alle. Tarpeen arvioiminen on parasta jättää sähkömiehelle, jolta sähköasennukset tilataan.

 

Kiinteistön erikseen kustannettaviksi jäävät maanrakennustyöt ovat siis:

1) pumppaamon kuoppa siten, että pumppaamo on liitettävissä talosta tulevaan viemäriin, sekä pumppaamon asentaminen, routaeristykset ja täytöt,

2) pumppaamolta lähtevän jäteveden linja tonttisululle,

3) käyttövesiputken linja tonttisululta rakennukseen,

4) maakaapelin linja pumppaamon sähköistystä varten talolta pumppaamolle (ellei asennettavissa em. muihin kaivantoihin),

5) mahdolliset muut maanrakennustyöt.

 

Kiinteistön erikseen kustannettaviksi jäävät materiaalit ovat:

1) Putket: vesijohto tonttisululta talolle, paineviemäriputki pumppaamolta tonttisululle, varaputki tonttisululta talolle tulevaisuuden tarpeita varten.

2) Maakaapeli.

3) Hälytyksen ilmaisin, joissain tapauksissa ohjauskeskuksen tolppa ja kotelo.

4) Tarpeen mukaan: paineenalennusventtiili (käyttövedelle).

5) Lisäksi asennuksissa tarvitaan erilaisia pientarvikkeita.

 

Asennukset ja liitännät, jotka vain Kirkkonummen kunnan vesilaitos saa tehdä:

1) Käyttövesijohdon liitäntä tonttisulkuun ja talon puoleisessa päässä.

2) Vesimittarin asennus.

 

Kaikki muut asennukset (mukaan lukien sähköasennukset) kuuluvat kiinteistön omistajan tehtäviin.

 

Lisäksi on varauduttava rakennuksessa sisällä tarvittaviin töihin, jotka johtuvat mahdollisista uusista läpivienneistä, putkivedoista yms. Myös näiden töiden varalta on alla lueteltu eri alojen urakoitsijoita.

 

Kuituhankkeen vaikutus tontilla tehtäviin töihin

Kuten edellä on jo mainittu, kiinteistön omistaja voi halutessaan varautua tulevaisuuden tietoliikenneyhteyksiin asentamalla vesijohdon kanssa samaan kaivantoon tonttisululta taloon sisälle saakka 40 mm tai suuremman putken. Kuituhanke etenee suunnitellusti ja siitä järjestetään erillinen tiedotustilaisuus kiinteistöjen omistajille keväällä 2008. Samassa yhteydessä selvitetään myös halukkuus liittyä kuituverkkoon ja päätetään jatkotoimista tai verkon mahdollisesta rakentamisesta. Kuituhanke ei edellytä mitään niiltä vesiosuuskunnan jäseniltä, jotka eivät ole tästä palvelusta kiinnostuneita.

 

Vesihuoltolaitoksen kanssa tehtävä laskutussopimus

Osuuskunnan ja Kirkkonummen kunnan välisen sopimuksen mukaan jokainen osuuskuntaan liittyvä tekee erillisen käyttömaksujen laskutusta koskevan sopimuksen Kirkkonummen kunnan kanssa. Sopimus koskee veden ja jäteveden käyttömaksujen sekä perusmaksun laskutusta kunnan normaalien taksojen mukaan vesimittarin lukeman mukaisen käytön perusteella. Kunta palauttaa 20% veden ja jäteveden käyttömaksuista osuuskunnalle, millä osuuskunta rahoittaa runkoverkon ylläpidon ja lyhentää rakentamisen yhteydessä otettua lainaa. Laskutuksen sopimuslomake ja sopimusehdot ovat tämän tiedotteen liitteinä ja ne löytyvät myös osuuskunnan kotisivuilta.

 

Kotitalousvähennys

Kiinteistökohtaiset työt ovat useimmissa tapauksissa verotuksessa vähennyskelpoisia. Kotitalousvähennyksestä lisätietoja löytyy sivuilta www.vero.fi.

 

3. Urakoitsijoita:

 

Ks. luettelo seuraavalla sivulla.


 

 

URAKOITSIJOITA

 

Avaimet käteen- periaatteella kaikki tarvittavat työt:

 

Kirkkonummen Kuljetuspalvelu Oy 

Jan Hilden                             0400 524 638
Abrasintie 40
02400 Kirkkkonummi

 

Rasmus Nordström                0400 789 313
Porkkalantie 800 A
02400 Kirkkonummi

 

 

Rakennusalan yrittäjiä: 

 

Betonilattiamiehiä

Ari Kärkkäinen                      040 504 2333

 

 

Sähköliikkeitä:

 

ecu-sähkö                             09 221 9470

 

Etelä-Suomen

Sähköurakointi                      040 563 1398

 

Sähköpalvelu Häkkinen          040 514 4327

 

Esasähkö, Nummela             040 510 4042 tai 0400 465 647

 

Sähköliike Marttila Vesa        050 535 2864

 

Sähkösuunnittelu:

 

Sähköpalvelu Häkkinen          040 514 4327

 

Putkimiehiä:

 

Erpo Ehrnsten                       0400 444 988

Kari Kiiski                             0400 441 428

K. Hellström                          040 527 5724

OBB Olavi Bäckström            040 529 3723

UV-putki Oy                          040 514 7594

Putkiliike Kannelsalo,            050 591 5524

Seppo Kannelsalo (Viherlaakso)

 

 

 

Rakennusmiehiä:

 

Raimo Paananen                   040 526 3220

Risto Perälampi                     040 732 6451

(sisäremontit)                        040 723 8755

Kirkkonummen

Rakennus ja saneeraus          040 732 6451

Puuseppiä (oviasennukset, portaat)

Westerholm (Wespuu Oy)      0400 448 802

 

Kaivinkoneita:

 

Bengt Forssman                    0400 811 511

Nykänen Antti                       0400 817 856

 

Maanrakennustyöt, perustukset, kivityöt:

 

Maanrakennus

H. Rissanen                          0405682329

Göran Hagelberg Oy              0400 440 508

Ingvar Lindberg Oy                 0400 301 311

Timlas Oy                             050 535 3723

Nykänen Antti                       0400 817 856

Konttinen                              0400 464 662

Kurt Engman                         0500 428 906

 

Pihatyöt:

 

Mikael Nyberg                       0400 666 966

 

Siirtolavat:

 

Kuljetus U Hellsten Oy           0400 442 789

Nykänen Antti                       09 221 6032

 

 

Pihapuiden kaato:

Uudenmaan

metsäurakointi Oy                 040 900 4339

 

 

 

Konevuokrausta:

 

Cramo                                  09 810 201 tai 09 894 81

Vuokraava Oy                        09 296 2817